REGLER

Tobacco Trail följer tre regelverk

Förarna är skyldiga att känna till samtliga regler när de deltar i tävlingen

Regler för Tobacco Trail

Förare måste för att få starta ha fyllt 18 år, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.
Förare ska närvara vid de förarmöten som hålls före tävlingen samt även andra möten som påkallas. Huvuddomaren kan kringgå denna regel om föraren försenats genom oförutsedda omständigheter. Emellertid, om så skett, är föraren skyldig att inhämta nödvändig information av funktionär före start.
Släden ska vara försedd med tillräcklig broms, bromsmatta, buskbåge, TVÅ snöankare samt transportsäck och obligatorisk utrustning. Bromsmattan ska vara tillräckligt stor för att kunna kontrollera spannet.

Hjälp på checkpoints

Deltagare kan få motta hjälp med att bromsa, hålla och styra spannet fram till, och ut från, anvisad uppställningsplats. Sådan hjälp kan bara fås inom markerat område på checkpoint. Ingen annan utomstående hjälp är tillåten och hanterare ska hålla sig bakom den markerade linjen, medan hundlag upptar kontrollområdet.

Obligatorisk vila

LDL : 6 timmars obligatorisk vila + tidsutjämning i Övre Soppero
LDU: 2 timmars obligatorisk vila + tidsutjämning i Övre Soppero + 6 timmars obligatorisk vila som tas ut i Saivomoutka och/eller Lannavaara.

Checkpoints

Checkpoints är att betrakta som delmål i tävlingen.
Förare skall ha på sig nummerlappen när de kommer till* och lämnar checkpoint. Både förare och handlers skall ha på sig nummerlapparna under tiden de uppehåller sig på uppställningsområdet. Handler skall städa upp halm efter sin förare på checkpoint efter att föraren har lämnat området. Krattor och sopsäckar fås av arrangören.

Checkpoint Saivomuotka stänger 10 timmar efter första spannet har lämnat checkpoint.

Checkpoint Lannavaara stänger 15 timmar efter första spannet har lämnat checkpoint.

Det innebär att tävlingsledningen ej kommer att ha funktionär på plats. Den tävlande kan fortsätta och själv anteckna tiden för avfärd. Tävlingsledningen har möjlighet att ändra/anpassa dessa tider.

Depå

Depå finns på samtliga checkpoints. Depåsäckar placeras på det markerade området. Märk tydligt upp depåsäcken med namn och startnummer. Tillåtet att byta släde. Kylbag, eller liknande utrustning, som är i depån skall vara tom och tas tom ut av föraren till uppställningsområdet för spannet. Det är inte tillåtet att förse de tävlande med varmt vatten eller färdigblandat hundfoder vid depån.
Föraren fraktar allt som tas ut från depån till uppställningsområdet. Detsamma gäller utrustning och allt avfall från uppställningsplatsen tillbaks till depån.

Obligatorisk utrustning

Följande utrustning är obligatorisk att ha i släden under tävlingen. Det finns ett allmänt krav på att utrustningen ska vara funktionell för att vara godkänt. Utrustningen kontrolleras före start, på checkpoints och i mål.

 • Två (2) snöankare.
 • Kartor alternativt skoterkartor.
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering).
 • Vattenkokare/hundkök med en behållare för att värma minst 0,5 liter vatten per hund. Skall finnas i släden under hela tävlingen. Föraren ska ha möjlighet att värma vatten för egen del i hundköket/alternativt spritkök.
 • Magnetisk kompass.
 • Snöspade.
 • Yxa eller stor kniv (minst 20 cm blad).
 • Sovsäck för extrema förhållanden (-30C, min. 2kg)
 • Extremvindsäck för extrem väderlek (min. 1.2kg) eller ett tält
 • Extra kläder.
 • Förstahjälpenutrustning för förare och hundar.
 • Pannlampa och batterier.
 • Tändstickor.
 • 8 sockar/hund från varje checkpoint, inklusive de som är i bruk.
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo per hund i spannet vid start. Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.

Obligatorisk utrustning som förlorats eller blivit förstörd kan hämtas/ersättas från depåsäck. Byte av trasig teknisk utrustning får ske på checkpoint i samråd med domare eller tävlingsledning. Förbrukade hundsockor, batterier, sopsäck, bränsle till kokare/spritkök kan ersättas från depåsäck efter eget önskemål.

Skötsel och utfodring av hundar

All omvårdnad och utfodring av hundar får endast utföras av föraren. Det är bara tillåtet att ta med kallt vatten för matlagning av hundmat. All utfodring av hundar skall ske utomhus

Död hund

Om en hund dör under tävlingen på spåret mellan checkpoints, så måste den tas till nästkommande checkpoint eller tillbaks till föregående checkpoint. Hunden ska transporteras i släden och täckas vid ankomst till checkpoint. Föraren skall så snart som möjligt efter att ha ankommit till checkpoint uppsöka domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan bara fortsätta tävla efter att tillstånd beviljats av domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan diskvalificeras från deltagande om det framgår av undersökningarna att föraren gjort sig skyldig till misshandel av hund eller annat som ledde till hundens död. Föraren kan också diskvalificeras om han/hon vid en tidigare checkpoint har fått skriftligt besked om att lämna sin hund, om inte hunden dog på grund av andra orsaker. Om det krävs en obduktion av hunden kommer det inte att debiteras föraren.

Draglinor

Det skall finnas en wire i huvudlinan/mittlinan.

Fri körning

Det är fri körning minst 1 km före mål, och skall vara tydligt markerat. Spåret på denna sträcka bör vara tillräckligt brett att spann kan passera.

Brott mot reglerna

Brott mot bestämmelserna om extern hjälp kan leda till att föraren diskvalificeras.

Renbetesland

Spåret är delvis draget i renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. Deltagare är ansvariga för eventuella skador han/hennes spann orsakar renar.

Nedskräpning

Nedskräpning längs leden kan leda till diskvalificering.

Övrigt

Arrangören kan kräva att föraren bär reklam på kläder eller på släden.

Bryta

En deltagare som väljer att bryta tävlingen skall så snart som möjligt underrätta tävlingsledningen och ansvarar för att transportera sig själva, sina hundar och sin utrustning och depåsäckar från checkpoints. Eftersökningar efter förare startar normalt ca 24 timmar efter sista kontakten. Onödig fördröjning mellan checkpoints bör därför undvikas.

Hund i släden

En hund som är i släden när föraren kommer till checkpoint är inte ute ur tävlingen om inte föraren önskar det.

Stavar

Det är tillåtet att använda stavar, dock med förbehåll att inget annat spann ska finnas närmare än 50 meter. Huvudregel är att hundar i andra spann inte ska störas av stavarna.

Protest

Skriftliga protest skall lämnas till domare/ inom en (1) timme efter målgång. Protestavgift är 50 SEK.

Veterinärinformation

Deltagarna måste vara införstådd med* och följa den veterinära information arrangören ger. Som förare har Du genom anmälan till Tobacco Trail förbundit Dig att följa gällande dopingföreskrifter avseende såväl förare (RF: s dopingreglemente ) som hund (Nationellt dopingreglemente för hund, , avseende karenstider och dispensmöjligheter för förbjudna substanser och metoder).